معرفی سرگروه و اعضای گروه درسی ادبیات فارسی استان

ردیفنام ونام خانوادگیسمت در گروهمحل خدمتروزهای حضور در گروهایمیلتلفن همراه
۱حکیمه خوش نظرسرگروهناحیه ۲ تبریزدوشنبه- سه شنبه-پنج شنبهazaradab@gmail.com۰۹۱۴۳۱۵۱۶۸۳
۲مینا صحاف امینعضوناحیه ۳ تبریزدوشنبه- سه شنبهsahhafamin@yahoo.com۰۹۱۴۱۰۶۱۹۴۱
۳دیانا مرادیانعضوناحیه ۳ تبریزپنج شنبهdianamoradin2019@gmail.com۰۹۳۶۶۸۵۶۶۹۳
۴ستار پیرعین الدینعضوناحیه ۲ تبریزدوشنبهsattarpiri2013@gmail.com۰۹۱۴۴۳۲۲۴۱۹