فراخوان

فراخوان تحلیل فیلم اموزشی

فراخوان مقاله و تحلیل ١- تحلیل فیلم آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران فراخوان  در حوزه دروس ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه نظری ٢- راهکارهای بهبود ارزشیابی مستمردر دروس حوزه ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه نظری مقاله به صورت word و pdf با فونت b nazanin14 به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد. Azaradab9@gmail.com مهلت ارسال: تا ٢۵ اسفند ۱۴۰۰ لینک دریافت فرم …

ادامه مطلب »